මුල් පිටුව

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශාන්ත තෝමස්

විද්‍යාලය මාතර

- -

අප ගැන

St. Thomas' College, Matara

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනප්‍රිය පාසල් නාමාවලිය තුළ දීර්ඝතම ඉතිහාසයක් සහිත පාසල මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය වන්නේය. වසර 175 කට වැඩි කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් සහිත අප පාසල දකුණු ලකට පමණක් නොව සමස්ත දේශයටම උගත් දක්ෂ සිසු පරපුරක් දායාද කර ඇත’ අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි, පූජ්‍ය පඹුරණ.මෙත්තෛයිය හිමි, හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය බද්උද්දීන් මහමුද් මැතිතුමා” කීර්තිමත් භාෂා විශාරද කුමාරතුංග මුනිදාසයන් වැනි විශිෂ්ඨ පුරවැසියන් තොමසුවෙන් රටට දායාද කර ඇත’

අප ගැන

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනප්‍රිය පාසල් නාමාවලිය තුළ දීර්ඝතම ඉතිහාසයක් සහිත පාසල මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය වන්නේය. වසර 175 කට වැඩි කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් සහිත අප පාසල දකුණු ලකට පමණක් නොව සමස්ත දේශයටම උගත් දක්ෂ සිසු පරපුරක් දායාද කර ඇත’ අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමි, පූජ්‍ය පඹුරණ.මෙත්තෛයිය හිමි, හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය බද්උද්දීන් මහමුද් මැතිතුමා” කීර්තිමත් භාෂා විශාරද කුමාරතුංග මුනිදාසයන් වැනි විශිෂ්ඨ පුරවැසියන් තොමසුවෙන් රටට දායාද කර ඇත’

School Outline

305320097_489683753166396_4655833817235231620_n

Our Vision

Bequeathing a great Thomian to the land and the universe.
305320097_489683753166396_4655833817235231620_n

Our Mission

To give birth to a child full of knowledge, attitude and skills that can successfully face the challenges of the new world.

School Outline

305320097_489683753166396_4655833817235231620_n

Our Vision

Bequeathing a great Thomian to the land and the universe.
305320097_489683753166396_4655833817235231620_n

Our Mission

To give birth to a child full of knowledge, attitude and skills that can successfully face the challenges of the new world.

Sports Activities

Sports thrive at St. Thomas’ College Matara, where students pursue various athletic pursuits. The college promotes physical fitness, teamwork, and sportsmanship from cricket to football, basketball to athletics. Students participate in inter-school competitions, fostering a spirit of healthy competition and camaraderie. Also, Our School Holds an annual Sports meet to uplift the Students’ Sporting Skills.

Cricket

Football

Hockey

Athletics

Karate

Religious Clubs

St. Thomas’ College Matara hosts religious clubs: Buddhist Club, Muslim Majlis, and Christian Society, fostering spiritual growth and community engagement.

Aesthetic Clubs

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Techno- logical Clubs

St. Thomas’ College Matara’s technological clubs promote innovation and skill development in coding, robotics, electronics stc  

Hobby Clubs

St. Thomas’ College Matara’s hobby clubs provide avenues for students to pursue their passions and interests outside of academics and spend their leisure 

Media Clubs

St. Thomas College Matara’s media clubs foster creativity, communication, and collaboration through various multimedia activities and projects for students.

Social Service Clubs

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Clubs And Societies

St. Thomas’ College Matara features an extensive range of clubs and societies, providing students with opportunities for personal development and community involvement. From academic and technological pursuits to cultural, religious, and hobby-based activities, these organizations enrich student life and foster a sense of belonging and camaraderie on campus.

Latest News & Events

Stats of School

0

Number of Students

0

Number of Teachers

0

Number of Class Grades

0

Number of Classrooms

Image Gallery